เกษตรท้ายเหมืองตรวจสอบพื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


เกษตรท้ายเหมืองตรวจสอบพื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

……………………………………………………………….

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมืองมอบหมายให้
นางมลติชา ช่วยขาว และนายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงของนางสาวอาณา ลิ่มดุลย์ เกษตรกรที่มีความประสงค์ทบทวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงา จากการลงพื้นที่พบว่าพื้นที่ของเกษตรกร
มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถกักเก็บน้ำได้ ณ แปลงของเกษตรกร
หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา