เกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่เยี่ยม ศพก. เครือข่าย


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง และนางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกิจกรรมของนางจริยา โลหะกิจ ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่ายอำเภอท้ายเหมือง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย การทำเกษตรผสมผสาน, การปลูกผักตัดยอด (ผักเหมียงชะอม, ขี้เหล็ก), เลี้ยงไก่ไข่, เลี้ยงแพะ, เลี้ยงหมูในสวนปาล์มน้ำมัน, การทำบัญชีฟาร์มและการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการจัดทำ ทำเนียบศูนย์เครือข่ายศพก. อำเภอท้ายเหมือง ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ที่ 1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา