เกษตรท้ายเหมืองเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษา กศน. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้นางมลติชา ช่วยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษา กศน. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง