เกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. เครือข่าย


เกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. เครือข่าย

……………………………………………………………………………………………………………….

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยนางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกิจกรรมของนางนิภา อินทรสุวรรณ ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่ายอำเภอท้ายเหมือง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักของศูนย์ฯ ประกอบด้วย การปลูกข้าวไร่, โรงสีข้าวชุมชน, การทำกะปิ, การปลูกพืชผักสวนครัว, เกษตรผสมผสาน และการปลูกไม้ประดับเพื่อจำหน่าย ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา