ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔


นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง น.ส.ปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นวส.ชำนาญการ และ นายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับประธานศูนย์เรียนรู้ฯ
นายศิริ กิติศักดิ์ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา