แจ้งเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล


แจ้งเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้มาปรับปรุงข้อมูล ได้ที่ กยท. สาขาใกล้ท่าน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563