สำนักงานเกษตรท้ายเหมือง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

สำนักงานเกษตรท้ายเหมือง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย
COVID-19
……………………………………………………………………………………………
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้
นางมลติชา ช่วยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย
COVID-19 ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านทางเว็บไซต์
ในพื้นที่ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา