ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

เกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 …………………………………………………………………………………………..
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้
นางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย
COVID-19 ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม โครงการฯผ่านทางเว็บไซต์ ในพื้นที่ตำบล
บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา