รายชื่อบุคคลผู้ได้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างแรงงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 1

สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมืองขอยกเลิกประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 และขอประกาศแก้ไขสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง เรื่อง : รายชื่อบุคคลผู้ได้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างแรงงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 1 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่วนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระยะที่ 2 จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 (หากมีข้อสงสัยโทรได้สอบถามได้ที่เบอร์โทร 076-571128)