เกษตรอำเภอท้ายเหมืองลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดการโรค แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยนายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดการโรคแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ณ แปลงสับปะรดของนายทนุ แสงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง เบื้องต้นพบการะบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีแมลงพวกเพลี้ยแป้งเป็นพาหะถ่ายทอดโรค อาการเริ่มต้นของโรคจะพบอาการปลายใบไหม้แห้งเล็กน้อย ในเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำขุดต้นที่เป็นโรคออกทำลาย