สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ติดตามแปลงพยากรณ์สถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่ตำบลนาเตย


เกษตรท้ายเหมือง ติดตามแปลงพยากรณ์สถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่ตำบลนาเตย

***************************************************************

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้นางมลติชา ช่วยขาว และนายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่แปลงไม้ผลตำบลนาเตย หมู่ที่ 9 ของนายสมาน คงชาติ ติดตามแปลงพยากรณ์สถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอำเภอ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง เพื่อใช้เป็นแปลงเก็บข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ