เกษตรท้ายเหมืองเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564


เกษตรท้ายเหมืองเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

**************************************

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท้ายเหมืองประจำเดือน มกราคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 การเฝ้าระวังสถานการณ์การการเผาเศษซากพืช วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตอำเภอท้ายเหมือง และข้อราชการต่างๆ ณ ศาลาประชาคมอำเภอท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง สุชิรา อินทอง, ผู้คนกำลังนั่ง