กษตรท้ายเหมือง จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ระยะที่ 2


เกษตรท้ายเหมือง จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ระยะที่ 2

***************************************************************

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้นางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ภายใต้โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยมีการถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติเรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดควบคุมโรคพืชมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 16 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มปลูกผักบ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง, อาหาร และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ