เกษตรท้ายเหมืองประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2564


เกษตรท้ายเหมืองประชุมสำนักงานประจำเดือน

**************************************

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงาน การให้บริการเกษตรกรและผู้มาติดต่อราชการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง