เกษตรท้ายเหมืองอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer


สำนักงานเกษตรท้ายเหมืองอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

…………………………………………………………………………

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้นางมลติชา ช่วยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพ และถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน)หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง รัชนี ทองตัน, สถานที่ในร่ม