เกษตรท้ายเหมืองร่วมกิจกรรมวันข้าวไร่ดอกข่า


เกษตรท้ายเหมืองร่วมกิจกรรมวันข้าวไร่ดอกข่า

……………………………………………….

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยนางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ร่วมกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธุ์พื้นเมือง “วันข้าวไร่ดอกข่า ปีที่ ๕” ณ แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ดอกข่า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดงาน และนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวต้อนรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าว, นิทรรศการและผลิตภัณฑ์ข้าวไร่ดอกข่า