ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

จังหวัดพังงา ขับเคลื่อน “มังคุดทิพย์พังงา” ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 นายจ […]

เกษตรพังงา ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เว […]

เกษตรพังงา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เว […]

รมต.เฉลิมชัย เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ การอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาในอนาคต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมน […]

ก.เกษตร เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ AIC พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไทย

นายประคอง อุสาห์มัน เกษตร […]